Skip to main content

Lasten toimintaterapia

kids therapy

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön ja lapsen ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen. Terapiassa toiminta on lapselle sopivan haastavaa, hänen mielenkiinnosta lähtevää, itseohjautuvaa ja onnistumisen kokemuksia antavaa. Toimintaterapeutti ohjaa toimintaa, tilaa ja tilannetta niin, että lapsen motivaatio on mahdollisimman vahva sekä lapsi kokee itse suunnittelevansa ja toteuttavansa toiminnan eli leikin.

Lasten toimintaterapiassa terapeuttisena toimintana käytetään usein leikkiä. Leikki heijastaa kokonaisvaltaisella tavalla lapsen motorisia, tiedollisia ja sosiaalisia taitoja. Leikkiin lapsi motivoituu ja luontaisesti suuntautuu. Lapselle on tärkeää leikin tuottama toiminnan ja keksimisen ilo, ei niinkään sen lopputulos. Keskeistä terapiassa on lapsen oma aktiivinen osallistuminen toimintaan.

Lasten sensorisen integraation terapia (ASI-terapia) on lääkinnällistä kuntoutusta ja menetelmää käyttävät sensorisen integraation teoriaan ja terapiaan erikoistumiskoulutuksen käyneet terapeutit.

Sensorisen integraation terapian keskeisenä ajatuksena on tuottaa ja säädellä aistitietoa. Siinä yritetään selvittää, miten lapsi kokee toiminnan/tilanteen ja pyritään vaikuttamaan käyttäytymisen syihin, ei suoranaisesti käyttäytymiseen. Terapiassa vahvistetaan aistimusten käsittelyä sekä tuetaan ja kannustetaan toiminnan ideointia, suunnittelua ja toteutusta. Terapiassa tuetaan sisäistä aistitiedon käsittelyä sekä säätely- ja jäsentämiskykyä. Lisää sensorisesta integraatiosta sity.fi

TietosuojaselostePDF file

Back to top of page